Бетоны агаар нэвтрүүлэгчтэй хольц, MNC-AE2 төрөл

Эхлэл » Бүтээгдэхүүнүүд » Бэлэн болсон бетон хольц » Бетоны агаар нэвтрүүлэгчтэй хольц, MNC-AE2 төрөл
Бетоны агаар нэвтрүүлэгчтэй хольц, MNC-AE2 төрөл

MNC-AE2 төрлийн бетоны агаар нэвтрүүлэгчтэй хольц нь байгалийн найрлагатай ионы өнгөт идэвхит бодисгүй төрөл. Энэ нь бетоны хуванцар чанар болон хэрэглээг сайжруулах шаардлагтай бетоны төслүүдэд хийгдэж болдог ба түүнчэн салж унах гоожихоос сэргийлэхэд тусалдаг. ̺í ýíý íü öàíòàëòèéí ýñðýã ºíäºð õàìãààëàëòòàé, äàëàí, àâòîçàì, äóëààíû öàõèëãààí ñòàíö, õºðãºëòèéí öàìõàã, óñàí ñàí, óñíû òåõíèêèéí òºñë¿¿ä çýðýã áåòîí òºëñ¿¿äýä ýðýëòòýé áàéäàã. Áåòîíû àãààð íýâòð¿¿ëýã÷ õîëüö íü åðºíõèé人 øàõàã÷ áåòîí, àãààð íýâòð¿¿ëýã÷òýé óñ áàãàñãàã÷, õºëäºëòèéí ýñðýã, øîõîéí áîëîí õºíãºí õººñºí áåòîí çýðýãò àøèãëàãääàã.

Ìàíàé áåòîíû àãààð íýâòð¿¿ëýã÷òýé õîëüö íü àãààð íýâòð¿¿ëýã÷, áàãà õýìæýý, ä¿ðýìò õóâöàñíû õººñºí õàíãàìæ, îãòâîðòîé õººñæèõ íºëºº áîëîí ìàø õ¿÷òýé óñ øèíãýýã÷òýé. Ýíý íü óñ áàãàñãàõ ò¿âøèíã íýìýãä¿¿ëýõ àãøèëòûí, ãîîæèëòûí áîëîí íóðàëòûí àëäàãäëûã áóóðóóëàõàä òóñàëäàã. Óñ áàðèõ áîëîí óäààøðóóëàõ íºëººëëèéí ñàéí ÷àäàëòàé áà ¿ðýëòèéã áàãàñãàæ õºðâºõ ÷àäâàðûã íýìýãä¿¿ëýõ íºëºº ¿ç¿¿ëäýã. Áåòîíû äóëààíû диффузийн коэффициент áîëîí äàìæóóëàõ ÷àäâàðûã áóóðóóëñíààð áåòîíû àãààð íýâòð¿¿ëýõ õîëüö áåòîíû òîãòâîðòîé õýìèéã íýìýãä¿¿ëæ çàìûí áåòîíû òýëýòèéí õóãàöàà áîëîí á¿òöèéí õýñýãò öàã àãààðûí õàìãààëëûã íýìýãä¿¿ëäýã. ¯¿íýýñ ãàäíà öàíòàëòèéí õàìãààëàëò, õóæðûí õàìãààëàëò, íýâòýðäýãã¿é áèò¿¿ áàéäàë, ñóëüôàòèéí äàéðàëò áîëîí ø¿ëòèéí õàðèó ¿éëäýë íºëººëëèéí õàìàãààëàëòûã ñàéðóóëàõàä òóñàëäàã

20 õýìä Ôèçèê-õèìèéí øèíæ ÷àíàð
Á¿òýýãäýõ¿¿í¯ç¿¿ëýëò
Ãàäààä áàéäàëÒîä øàð íóíòàã
Íààëäàìõàé ÷àíàð ( Pa·s )0.18- 0.32
Íÿãòûí õàðüöàà, ãð/ñì31.05-1.10
PH õýìæýý7.0- 9.0
Àãààðûí àãóóëàìæ (%)3
Surface Tension (mN/m)33.18

Õýìæýý áà õýðýãëýý
1. Àæëûí ìàòåðèàë áîëîí àæëûí òîíîã òºõººðºìæèéã òåñò óðüä÷èëàí øèíæèëñíèé ¿íäñýí äýýð òîõèðîìæòîé õýìæýý áîëîí õîëèõ õóãàöààã òîäîðõîéëîõ õýðýãòýé.
2. Áåòîí áîëîí øîõîéí äàõ ñàíàë áîëãîæ áóé íýìýëò ò¿âøèí 0.005- 0.015%.

Ñàâëàãàà
Òóñ á¿ð 10êã æèíòýé áåòîíû àãààð íýâòð¿¿ëýã÷òýé õîëüö íü õóâàíöàð á¿ðõ¿ëòýé íýõìýë óóòàíä ñàâëàãäàíà.

Бид Хятад дахь бетоны агаар нэвтрүүлэгчтэй хольцыг мэргэжлийн үйлдвэрлэгч болон түгээгч бөгөөд өнгөт бетонон хавтангийн гэрэлтүүлэгч, бетоны хэв цутгах загвар, поликарбоксилын супер зөөлрүүлэгч бетонын хольц зэргээр хэрэглэгчдийг хангадаг.

Обратная связь
Other Products
  • PCL Поликарбоксилын супер зөөлрүүлэгч бетоны хольц PCL Поликарбоксилын супер зөөлрүүлэгч бетоны хольц нь ялангуяа бага температурт маш бат бөх. Үүнээс гадна, манай бүтээгдэхүүний шингэний өтгөрөлийг 50-10 хувь шингэлдэг ба шингэлсэн бүтээгдэхүүнээ холих төхөөрөмжийн шахах хольцонд шууд хэрэглэх боломжтой.
  • FDN Нафталин сульфонатын формальдегидийн конденсат бетоны хольцFDN Нафталин сулфонатын формальдегид конденсат бетоны хольц нь UNF-5 төрлийн бүтээгдэхүүний ариутгасан хэлбэртэй β-нафталин сульфотын хүчлийн формальдегидийн конденсат юм. Өдөр тутам багадаа 0℃ температуртай газар их хувирамтгай бетон, сайн бэхждэг бетон ...